20

20

روحاني: از حقوق هسته اي ايران كوتاه نيامده و نخواهيم آمد
حجت الاسلام و المسلمين “حسن روحاني” دوشنبه شب در يك گفت وگوي تلويزيوني با اشاره به اينكه از حقوق هسته اي ايران كوتاه نيامده و نخواهيم آمد، تصريح كرد: ترديدي در فعال ماندن فناوري و تاسيسات هسته اي ايران اسلامي وجود ندارد و امروز طرفهاي مذاكره باور دارند كه فشار و تحريم در برابر ايران بي نتيجه است.‌
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه راه مذاكره به توافق نهايي منجر خواهد شد، گفت: سانتريفيوژها هرگز متوقف نمي شوند و چرخ زندگي مردم نيز بهتر خواهد چرخيد.‌
ملت ايران به يك موفقيت بزرگ‌ دست يافته است‌
رييس شوراي عالي امنيت ملي با قدرداني از حضور مردم در صحنه و پيگيري مستمر و لحظه به لحظه مسائل مهم كشور اظهار داشت: هر چه ما موفقيت داريم در سايه حضور مردم، اجماع ملي و حمايت هاي مقام معظم رهبري است.‌
دكتر روحاني خطاب به ملت بزرگ ايران گفت: ما پيروزي بزرگي مهم تر از آنچه كه در اين مذاكرات روي داد، داريم و آن پيروزي بزرگ اين است كه امروز شرايط مثل سال هاي قبل نيست امروز در جايگاهي هستيم كه هيچ كس در دنيا نمي گويد براي اينكه ايران حرف 1+5 را بپذيرد بايد تحريم ها افزايش يابد و هيچ كس نمي گويد براي رسيدن به توافق بايد به ايران فشار بيشتري وارد شود بلكه مي گويند كه بايد براي دستيابي به توافق، زمان بيشتري گذاشته و بحث هاي بيشتري انجام دهيم و اين يك موفقيت بزرگ براي راهي است كه ملت بزرگ ايران از 24 خرداد پارسال شروع كرد و آن حماسه سياسي را آفريد.‌
رييس جمهوري تصريح كرد: امروز دنيا مي‌داند كه با ايران تنها بايد از راه گفت وگو، منطق و مذاكره كار را پيش برد و راهي وجود ندارد براي اينكه كسي بخواهد از مسير يا ابزار ديگري استفاده كند.‌
حركت سانتريفيوژها متوقف نخواهد شد
دكتر روحاني با بيان اينكه ما دو هدف بزرگ از طريق مذاكره مد نظر داشتيم و آن را دنبال مي‌كنيم اظهار داشت: اولين هدف حفظ فناوري هسته اي و ادامه اين راه و هدف دوم برداشتن تحريم است. در اين مدت ما فناوري ها را ادامه داديم، يعني همواره سانتريفيوژها در حال چرخش بود و به ملت ايران قول مي دهم كه هيچ وقت حركت سانتريفيوژها متوقف نخواهد شد.‌
رييس جمهوري اضافه كرد: اما از آن طرف چرخه زندگي مردم بايد روز به روز بهتر شود. در اين مدت، حركت بسيار خوبي مردم و دولت در كنار هم انجام دادند و اين راه ادامه خواهد يافت.‌
دكتر روحاني تصريح كرد: هدف دوم در جريان مذاكرات اين بوده كه تحريم ها قدم به قدم برداشته شود، امروز بخشي از تحريم ها برداشته شده و بخشي باقي است، اما آنچه مهم است اينكه در اين مذاكرات طرف مذاكره كننده كاملا قبول داشت كه تحريم بايد برداشته شود و صرفا اينكه چگونه و از چه زماني آغاز شود، مورد بحث است.‌ امروز هيچ كس در دنيا ترديد ندارد كه ايران بايد فناوري هسته اي از جمله غني سازي را در خاك خودش داشته باشد و هيچ كس هم ترديد ندارد كه تحريم بايد برداشته شود.‌
دولت مسير درستي انتخاب كرده است ‌
دكتر روحاني تصريح كرد: امروز همه دنيا مي‌دانند كه راهي كه انتخاب شده تحت عنوان تحريم و فشار، راه نادرستي بوده و به نتيجه نمي‌رسد. بنابراين، راهي كه انتخاب كرده ايم كه مسير تعامل با دنيا است مسير درستي بوده و پاسخ داده و بعد هم پاسخ خواهد داد.‌
رييس جمهوري همچنين با قدرداني از تلاش‌هاي شبانه روي هيات مذاكره كنندگان هسته اي كشورمان گفت: مذاكره كنندگان كشورمان در اين مدت بويژه در روزهاي اخير به صورت شبانه روزي در حال تلاش بودند و با توجه به مسئوليتي كه دارم به طور مداوم با آنها در تماس بودم، به هرحال 6 كشور بزرگ با هيات‌هاي بسيار مفصل در برابر ما هستند، اما بحمدالله گام هايي به پيش گذاشتيم.‌
وي افزود: درست است كه در اين مذاكرات ما هنوز به توافق نهايي نرسيده ايم، اما مي توانم بگويم كه براي رسيدن به توافق نهايي گام هايي به جلو برداشته ايم و شرايط امروز با 3 ماه و 6 ماه پيش كاملا متفاوت است و منطق ها بسيار به هم نزديك شده و بسياري از شكاف ها برداشته شده است. اما هنوز گام ها و مسيرهايي پيش رو است كه بايد طي شود.‌
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: آنچه امروز توافق شده، بر اين مبنا است كه شرايطي كه از توافق ژنو بوده براي چند ماه ديگر باقي بماند نه اينكه فقط اين توافق ژنو چند ماه باقي بماند، بلكه فرصت ادامه مذاكره براي دستيابي به هدف و توافق نهايي و اين چيزي است كه مورد اتفاق نظر همه است.‌
رييس جمهوري تصريح كرد: ملت ايران پيروز خواهد شد و به پيروزي نهايي خواهد رسيد و من در توفيق راهي كه انتخاب كرده ايم هيچ ترديدي ندارم و هيچ راهي براي دنيا جز مذاكره با نمايندگان ملت ايران وجود ندارد و اين راه مذاكره به توافق نهايي منجر خواهد شد.‌
توافق دو مرحله دارد
دكتر روحاني با بيان اينكه توافق دو مرحله دارد، اظهار داشت: يك مرحله، مباحث پشت پرده است كه در آن منطق ها به هم نزديك مي‌شود و در اين زمينه پيشرفت هايي داشته ايم. يك مرحله ديگر هم اين است كه اين تفاهم ها روي كاغذ وارد شده و به توافق قطعي و نوشته شده تبديل مي شود. ‌
وي افزود: ما با اين مرحله دوم هنوز فاصله داريم ولي در مرحله اول گام هاي خوبي برداشتيم. من، مطمئن هستم كه شرايط پيش روي ما به طور مرتب از آن حالت خاكستري به سمت سپيدي و روز روشن به پيش مي رود. گام هاي ما تاكنون در اين راستا بوده است و در آينده نيز اين چنين ادامه خواهد يافت.‌
رييس جمهوري، روند مذاكرات اخير را به طور كلي مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: يك زماني بود كه طرف مذاكره كننده ما اصلا حاضر به پذيرش اين نبود كه در داخل خاك ايران به طور مستمر غني سازي ادامه داشته باشد، ولي امروز هيچ كس ترديد ندارد كه در داخل ايران غني‌سازي ادامه يابد و فناوري هسته اي ما ادامه خواهد داشت.‌
در مسير موفقيت قرار داريم‌
دكتر روحاني گفت: يك زماني ترديد وجود داشت كه آيا در اراك، ما نياز به رآكتور داريم، يا نداريم. اما امروز در اين زمينه ترديدي وجود ندارد و صرفا ممكن است در خصوص نوع رآكتور و ويژگي هايش، مباحثي داشته باشيم اما اصل موضوع مورد اتفاق نظر است.‌
رييس جمهوري افزود: امروز در اينكه ايران بايد تحقيق و توسعه را ادامه دهد اتفاق نظر وجود دارد و در اينكه بايد تحريم برداشته شود و پرونده ايران از شوراي امنيت خارج شود، هيچ كس ترديد ندارد. منتها بحث روي زمان بندي هاست كه چه اقداماتي ما انجام دهيم و چه اقداماتي جهان انجام دهد. بنابراين، در مسير موفقيت و توفيق قرار داريم. مردم ما همواره موفق و پيروز بوده اند و در اين راه هم پيروز خواهند بود.‌
هرگز از حقوق ملت كوتاه نخواهيم آمد
دكتر روحاني خطاب به ملت ايران با بيان اينكه دولت برنامه مشخصي براي توسعه كشور دارد و اين برنامه را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: در طول يك سال گذشته مردم مشاهده كردند كه در زمينه مسايل اقتصادي، اجتماعي و رفاه عمومي قدم ها و گام هاي بلندي برداشته شده است و اين گام ها براي اينكه به هدف نهايي برسيم، ادامه خواهد يافت.‌
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه هيچگاه از حقوق ملت ايران كوتاه نخواهيم آمد، تصريح كرد: هيچ وقت از چارچوب هايي كه به عنوان خط قرمز از طرف ملت ايران و از طرف رهبري معظم انقلاب تعيين شده و پيش روي ما است عبور نكرده و نخواهيم كرد و در همين چارچوب،در مساله هسته اي و ساير مسايل به موفقيت رسيده و خواهيم رسيد.‌
دكتر روحاني گفت: امروز تمام شركت ها و تمام بخش هاي اقتصادي و تمام سياسيون دنيا وقتي با ما مذاكره مي كنند، صراحتا مي گويند كه راهي جز توافق و پايان تحريم وجود ندارد و اين همه، موفقيت مردم بزرگ ايران است و ان شاء الله پيروزي نهايي نيز در سايه تلاش و بركت خون شهيدان و از جمله شهداي هسته اي مان از آن ملت ايران خواهد بود.‌
رييس جمهوري در پاسخ به سوالي درباره پيش بيني روند مذاكرات اظهار داشت: ما بايد مذاكرات را ادامه دهيم و اين مذاكرات را با جديت ادامه خواهيم داد. منطق ما منطق مذاكره و تعامل و اين است كه حق ما بايد گرفته شود، ما تحريم را ظالمانه مي دانيم و بايد قدم به قدم تحريم را برداريم و بايد حقوق هسته اي مان مورد اذعان و اعتراف جهانيان باشد كه امروز بحمدالله چنين است.‌ آينده ما هم از نظر موفقيت و هم براي ادامه مذاكره، روشن است و هيچ ترديدي ندارم كه ملت ايران پيروز خواهد بود.‌