احمدی نژاد: آتش زدن اموال عمومی در ۸۸ کار باند‌های امنیتی بود
احمدی نژاد: آتش زدن اموال عمومی در ۸۸ کار باند‌های امنیتی بود