مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: میزان جریان رودخانه‌های مبنای استان تا آخر فروردین سال آبی ماه ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برابر ۱۴۴.۸ میلیون متر مکعب می باشد که در مقایسه با سال آبی قبل و میانگین درازمدت به ترتیب ۴.۱ درصد و ۵۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
یوسف غفارزاده اظهار کرد: میزان جریان در خروجی سد ارس تا پایان فروردین ماه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برابر یک میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال آبی قبل و میانگین دراز مدت به ترتیب ۲۰ درصد و ۲۳ درصد کاهش نشان می دهد. متوسط تبخیر آب در آذربایجان شرقی نیز تا آخر فروردین ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برابر با ۴۰۲.۹ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی قبل نیم درصد کاهش و نسبت به متوسط دراز مدت ۲۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
غفارزاده اظهار کرد: متوسط درجه حرارت آذربایجان شرقی تا آخر فروردین ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برابر با ۵.۵ سانتیگراد بوده که نسبت به سال آبی قبل ۶ دهم درجه کاهش و نسبت به متوسط دراز مدت سه دهم درجه افزایش نشان می دهد. مجموع بارش استان تا آخر فروردین سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شمسی ۱۷۳.۷ میلیمتر می باشد که این میزان در مقایسه با مشابه سال قبل ۱۱.۶ درصد و نسبت به مشابه دراز مدت ۱۴.۱ درصد کاهش نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۱۰ سد بزرگ آذربایجان شرقی شامل سد علویان مراغه با ۵۳درصد حجم آب، سد سهند هشترود ۷۶درصد، سد نهند تبریز با ۶۲درصد، سد آیدوغموش میانه با ۴۶درصد، ستارخان اهر با ۳۵درصد، قلعه چای عجب شیر با ۶۹ درصد، تاجیار سراب ۵۶درصد، زنوز با ۳۷درصد، کردکندی بستان آباد با ۱۰۲ درصد و ارسباران با ۴۳درصد ظرفیت آب پر شده دارند.