استعفانامه “عرب باغی” خطاب به “بانک” رسانه ای شد

در این نامه که پس از مطرح شدن حاشیه های مختلف در خصوص این کناره گیری رسانه ای شد؛ آمده است:
باستحضار حضرتعالی می رساند با توجه به اینکه اینجانب اعتقاد دارم اگر مناطق آزاد بخواهد استراتژی پیشرفت و توسعه را اجرائی نموده و متحول شود سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب کند ، تولیدات صادرات محور ، تکنولوژی ، دانش فنی ، اشتغال ، آبادانی و عمرانی ، فرهنگ ، منطقه سالم و امن ، ارزش افزوده و در نهایت سازندگی به تمام واقعی کلمه اتفاق بیافتد مانند مناطق آزاد سایر کشورهای جهان از قبیل جبل علی،شانگهای ،مرسین و … نیازمند اجرای قانون نحوه اداره کردن مناطق آزاد می باشند و ریاست محترم جمهوری مستقیماَ نظارت ویژه بر عملکرد سازمان های مناطق داشته باشند با مصوبه اخیر که دبیرخانه مناطق در زیر نظر وزارت اقتصاد انجام وظیفه می نماید مناطق استقلال خود را از دست داده و نمی توانند آنطوری که انتظار می رود برنامه های خود را اجرائی کنند و قد و قواره مناطق کوتاه و توسری خور شده اند و هرروز با طرح موارد انحرافی از جمله قاچاق و … با عث تضعیف روحیه افرادی که با قدرت در جهت پیشرفت و توسعه منطقه اتخاذ تصمیم می نمایند می شود فلذا باتوجه بموارد ذکر شده و مواردی که قابل ذکر نیست امکان ادامه همکاری برای اینجانب مقدور نیست خواهشمندم استعفای اینجانب را پذیرش و فرد دیگری معرفی فرمائید .

محسن خادم عرب باغی