افتتاح رستوران غذاهای ترک نصرت با حضور اصحاب رسانه

photo_2017-10-18_19-45-03 photo_2017-10-21_10-57-22 photo_2017-10-21_10-57-38 photo_2017-10-21_10-57-44

photo_2017-10-21_10-59-20 photo_2017-10-21_10-59-27 photo_2017-10-21_11-01-19 photo_2017-10-21_11-01-25