شورا قدم بعدی را محکم برداشت، رای قاطع به لزوم حسابرسی شهرداری تبریز

دومین جلسه علنی شورای شهر تبریز در محل عمارت شهرداری تبریز با حضور همه اعضای محترم برگزار گردید. دستور کار جلسه فوق حول سه محور اساسی قرار داشت: شفافیت مالی مجموعه شهرداری و بحث حسابرسی از آن، تفویض برخی اختیارات به سرپرست جدید شهرداری تبریز جهت ادامه فعالیت و نهایتا تعیین اعضای کمسیون های پارلمان شهری. که این بخش به صورت غیر علنی برگزار گردید.
جلسه با محوریت شفاف سازی بیلان کاری شهرداری تبریز و حسابرسی آن رسمیت یافت و موافقان و مخالفان این طرح نظرات خود را پیرامون نحوه حسابرسی ایراد کردند.دکتر قلی زاده که به عنوان موافق صحبت می کرد ضمن اشاره به وضعیت فعلی شهرداری از اعضا خواست تا ضمن انتخاب حسابرس، وضعیت مالی شهرداری را سریعا شفاف سازی کنند. وی این عمل را بهترین روش برای تعیین شرایط فعلی و بررسی وضعیت شهرداری دانست. تقی پور دیگر عضو شورای پنجم نیز با اشاره به اینکه اشراف اطلاعاتی به وضعیت مالی مجموعه شهرداری حق اعضای شوراست ، پیشنهاد کرد تا مهندس اسحقی گزارشی جامع از دارایی ها و بدهی های آن را ارائه دهد. در ادامه باز قلی زاده در اعتراض به نظر دبیری در مورد اینکه قبلا این کار صورت گرفته با اشاره به شایعاتی که در این زمینه وجود دارد گزارشات مالی را قابل استناد ندانست و مجددا بر لزوم حسابرسی تاکید کرد.
در ادامه مهندس اسحقی سرپرست شهرداری تبریز از اعضای شورا خواست تا فرمت گزارش درخواستی را اعلام کنند تا در ارائه گزارش هماهنگی کامل وجود داشته باشد و متعاقب آن اندیش نایب رئیس شورا نیز پیشنهاد داد تا گزارشی کلی در مورد وضعیت بدهی ها و پرسنل و قراردادهای شهرداری توسط سرپرست محترم به شورا و کمسیون مربوطه ارائه شود تا با توجه به زمان بر بودن بحث حسابرسی وضعیت فعلی شهر بیشتر برای اعضا ملموس تر باشد. نهایتا بعد از رای گیری تصمیم بر این شد تا در بازه زمانی دو هفته گزارش اولیه ای پیرامون بدهی ها و کارکنان و قراردادها به کمسیون نظارت شورا ظرف دو هفته ارائه شود.
موضوع بعدی بررسی تفویض اختیارات شهرداری به سرپرست بود که طی نامه ای توسط سرپرست محترم به رئیس شورا تسلیم و توسط دبیر اول قرائت شد. در ابتدای طرح موضوع اعضا با دو فوریت آن موافقت کردند و این اختیارات که در ده ها بند فهرست شده بود نهایتا بعد از اظهار نظر اعضای محترم این اختیارات برای ادامه روند امور جاری شهر به سرپرست تفویض گردید.
در ادامه با نظر اعضای شورا بحث بررسی و انتخاب اعضای کمسیون ها به صورت غیر علنی برگزار گردید.