ترکیب کمیسیون های شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شد

بر این اساس ترکیب کمیسیون ها به شرح ذیل اعلام شد

در کمیسیون برنامه و بودجه: بهشتی، دبیری، مسعودی ریحان، محرم محمد زاده و خانم اندیش

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: محرم محمد زاده، مسعودی ریحان، آجودان زاده، نیکو خصلت، قلیزاده

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار: خانم اندیش، نیکو خصلت، صادق زاده، آجودان زاده، مسعودی ریحان

کمیسیون نظارت تحقیق و ارزیابی: آجودان زاده، اکبر نژاد، تقی پور، بابایی اقدم و قلیزاده

کمیسیون خدمات شهری: صادق زاده، آجودان زاده، تقی پور

کمیسیون معماری و شهرسازی: بابایی اقدم، اشرف نیا و تقی پور

کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست: نیکو خصلت، دبیری، بهشتی، قلیزاده و اشراف نیا

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک: اشرف نیا، محمد زاده، تقی پور، خانم اندیش، بابایی اقدم.

این گزارش می افزاید در جلسات داخلی کمیسیون ها رئیس کمیسیون مربوطه انتخاب می شود.