گفتگوی تمدن ها به زیربنای روابط صلح جویانه در جهان تبدیل شد و برجام نشانه بارز و عملی گفتگو با جهان است

مهندس عبدالعلی زاده در جمع مهندسان جوان ستاد دکتر حسن روحانی حضور یافت. وی که به دعوت ستاد جوانان و دانشجویی در این مراسم حضور یافته بود ضمن اشاره به آیتم های تمدنی گفت: برای زنده ماندن نیاز به آدم کشی نیست. در ادامه گزیده سخنان وی را می خوانید:
به گزارش امین وزیر دولت اصلاحات گفت: از آثار تمدن در زندگی بشری این است که مردان جنگجو جای خودشان را به نمایندگان مجلس و روسای جمهور داده اند!
امروز منافع ملی بر منافع شخصی اولویت دارد و ما در ۸ سال دفاع مقدس شاهد این قضیه بودیم.
از دیگر آثار تمدن جدید تبدیل جنگ قدرت به رقابت برای خدمت است.
۱۱۰ سال است که ملت ایران تصمیم گرفته است که توسعه یابد از فروردین ۱۲۸۴ که نهضت مشروطه آغاز شد تا اردیبهشت ۱۳۹۶ .
هدف نهضت مشروطه نجات ملت ایرن بود.
این افتخار برای ایران بس است که اولین کشوری در آسیا است که صاحب پارلمان به معنای امروزی آن شده است.
علی رغم صبغه ۱۱۰ ساله هنوز فرآیند توسعه در ایران تکمیل و تثبیت نشده است و ما انسان هایی را که بتوانند توسعه را تداوم بخشند هنوز به طور کامل تربیت نکرده ایم.
در جایی که صندوق حکم می کند نباید هنوز شاهد کشمکش میان قدرت طلبان و اصلاح طلبان باشیم.
اساس صندوق رای است و تندروها رای مردم را تشریفاتی و تزئینی می دانند.
در منشور ۲۴ ماده ای اقتصاد مقاومتی دو نکته وجود دارد: در بند یک آن به مشارکت همه احاد مردم در فرآیند توسعه جامعه اشاره شده است و در بند ۱۱ برای توسعه به روابط راهبردی با کشورهای جهان خصوصا دولت های منطقه توصیه شده است و این دو دقیقا اعتقاد اصلاح طلبان است .
پیوند راهبردی با کشورها صرفا فروش نفت نیست، بلکه خانی یکی شدن است .
ما حق حمله به سفارت یک کشور را نداریم حمله به سفارت یعنی اعلام جنگ به کشور مورد نظر، چون سفارت یک کشور جزو خاک آن کشور است پس حمله به سفارت یعنی حمله به خاک کشور بیگانه!
با این توصیف کسانی که مدعی ذوب در ولایت هستند به سفارت حمله می کنند و این نوع ادعا پیروی از رهبری ظلم به رهبری است. رهبری سرباز آگاه می خواهد نه مهاجم نادان!
زمان گلادیاتوری و آدم کشی گذشته و قهرمانان بشری امروز دانشمندان هستند.
گفتگوی تمدن ها به زیربنای روابط صلح جویانه در جهان تبدیل شد و برجام نشانه بارز و عملی گفتگو با جهان است.
تاریخ کشور ما پر از صحنه های برد- باخت است و برجام تنها مورد برد-برد بود. منتهی چون فرهنگ ما فقط برد و باخت را می شناسد نمی تواند سیاست برد – برد را تبیین کند و باید از ظریف بخاطر این کار بزرگ تشکر کرد اما متاسفانه ما به بلندای یک تاریخ منتظر گلادیاتور بودیم در صورتی که با منطق و عقل منافع ملی را رقم می زنند.
نتیجه صندوق در روز شنبه دغدغه اصلی مردم ایران را نشان خواهد داد. انتخاب رییس جمهور میزان توسعه یافتگی ملت را مشخص خواهد کرد.
در سوئیس رفراندوم اعطای یارانه نقدی به مردم برگزار شد اما جواب شهروندان به آن منفی بود! یعنی ملت گفتند ما باید به تو از طریق مالیات پول بدهیم تا کشور را اداره کنی نه اینکه تو به ما پول بدهی و این یعنی دمیدن به شیپور از سر گشاد آن. ملت یارانه بگیر ملت لوسی می شود.
ملت روز جمعه انتخاب خواهد کرد که تحریم تهدید و بلاست یا نعمت؟
مردم به اشاره ای میلیونی رای می دهند به پیامی، به گوشه چشمی ، از جانب کسی که حرفش و عکسش و اسمش ممنوع است پیامی که نفوذش از هزار تا صداوسیما نافذتر است.
اویی که وعده های پوشالی می داد کنار کشید از ترس عملی نشدن آن ها.