گزارش اختصاصی  تصویری امین از همایش حزب اعتدال و توسعه با حضور دکتر پزشکیان

photo_2017-05-18_09-31-53
photo_2017-05-18_09-28-43
photo_2017-05-18_09-28-23
photo_2017-05-18_09-28-39
photo_2017-05-18_09-30-26


photo_2017-05-18_09-30-47
photo_2017-05-18_09-31-33 
photo_2017-05-17_23-22-58
photo_2017-05-18_09-38-28
photo_2017-05-18_09-38-46
photo_2017-05-18_09-30-42