گزارش اختصاصی امین از مراسم هم اندیشی مهندسان جوان با حضور مهندس عبدالعی زاده

photo_2017-05-17_23-16-09
photo_2017-05-17_23-16-41
photo_2017-05-18_09-47-48
photo_2017-05-18_09-47-57
photo_2017-05-18_09-48-02
photo_2017-05-18_09-48-06
photo_2017-05-18_09-48-20
photo_2017-05-18_09-48-27
photo_2017-05-18_09-48-38
photo_2017-05-18_09-48-16