مراسم اولین همایش کمیته کارگران جوان در محل ستاد دانشجویی با حضور دکتر شکور اکبرنژاد برگزار شد.