آیین افتتاح ستاد نخبگان دکتر حسن روحانی ئر محل ستاد جوانان برگزار گردید

در این مراسم دکتر شکور اکبرنژاد ضمن اشاره به جایگاه والای نخبگان آنان را سرمایه های معنوی کشور خواند.