نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره برخی احکام شرعی

نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره برخی احکام شرعی
آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید حکم شرعی ثبوت حق نسبت به ضبط صدا و تصویر شخصی و پخش آن،خرید و فروش پایان نامه و ازدواج با بهایی را اعلام کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شخص نسبت به صوت و تصویر خود حقی دارد تا بتواند در جلسه ای عمومی یا خصوصی اعلام کند راضی نیستم صدا یا تصویرم ضبط شود یا پخش گردد؟، پاسخ داد: اگر عقلاء برای وی، حق این ممانعت را قائل باشند، بنابراحتیاط باید رعایت شود و بدون اذن وی انجام نشود.
وی گفت: در غیر اینصورت هم اگر جلسه خصوصی باشد افشای آن بدون رضایت وی جایز نیست و اگر از افشای آن ضرری به وی متوجه شود یا هتک گردد بیان و پخش کردن آن حرام است.

*وی حکم ازدواج موقت یا دائم زن یا مرد مسلمان با بهائیان را نیز باطل دانست.

آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به این سوال که فروختن پایان نامه به دانشجویان تکلیفاً و وضعاً چه حکمی دارد؟، پاسخ داد: اگر خلاف قوانین باشد بنا بر احتیاط جایز نیست و چنانچه خلاف تعهد دانشجو به دانشگاه باشد، یا موجب جلب مزایایی غیر شرعی شود، کمک بر انجام گناه و حرام است ولی وجه دریافتی را مالک می شود.