4

4

از افراط‌ها وسياست زدگي اقتصاد هيچ سودي نبرديم‌