5

5

توليد پتروشيمي هاي ايران از مرز 42 ميليون تن فراتر مي رود