04

04

آمريكايي ها احساس مي كنند قطر، تركيه و سعودي ها آنها را فريب داده اند