55

55

پروژه‌هاي نفت تعطيل،فقرا فقيرتر و اغنيا، غني‌تر شدند