14

14

قانون ريسمان محكمي براي حل و فصل مسائل است