20

20

تنها راه احقاق حقوق فلسطيني‌ها، مقاومت است‌