5

پيشنهاد ايجاد بخش پتروشيمي در اوپك از سوي ايران‌