2000

رفع حصر، هم مطالبه جامعه و هم خواست دولت است‌