آقا محمدی

آقا محمدی

اعتماد شهروندان و تسريع در امور اجرايي و عمراني منوط به انضباط مالي است‌