07

07

زمينه‌هاي خوش‌بيني درباره توقف داعش را شاهديم‌