11

11

بزرگترين لازمه امر به معروف و نهي از منكر،آزادي رسانه‌ها و احزاب است‌