11

11

مشكلات ربطي به تحريم ندارد، ريشه صدساله دارد‌