9

فقدان يكپارچگي دستگاه‌ها در مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين‌