13

روحاني: شهداي هسته اي مظهر مقاومت در راه توسعه‌
و سربلندي ملت ايران هستند