44

44

پيشنهاد ما براي قيمت نفت در بودجه 94 رقم حدود 80 دلار است‌