603

603

پرويز پرستويي:‌

در جهاني كه ما برج‌هايمان را مي‌سازيم

جانبازان و خانواده شهدا هيچ طلبي از دنيا ندارند