استان خوزستان رتبه اول و قم رتبه آخر/ بوشهر در رتبه ۱۰