به نقل از سازه خبر، هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی دیروز با برگزاری جلسه ای فوق العاده هیئت رئیسه جدید این سازمان را انتخاب کردند و به چند هفته پر طنش و پرحرف و حدیث پایان دادند.

در جلسه دیروز تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت کرده بودند که با برگزاری انتخابات نفران زیر به عنوان اعضای هیئت رئیسه جدید برای یک سال آینده انتخاب شدند:

مهندس غلامحسین بابایی رئیس

دکتر بیتا باقری نائب رئیس اول

مهندس علی ابراهیم زاده نائب رئیس دوم

مهندس حیدر ریحانی دبیر

دکتر مهدی نوری خزانه دار

گفتنی است ۵ نفر از ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره که مخالف تغییر در ترکیب هیئت رئیسه مخصوصا رئیس سازمان بودند در این جلسه شرکت کردند ولی رای ندادند.