۲۰.۶درصد مردم ایران در هر شبانه روز یک ساعت سیمای ملی را تماشا می کنند.

به گزارش امین، طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا ۲۰.۶ درصد از پاسخگویان در هر شبانه روز یک ساعت سیمای ملی را میبینند،

۱۹.۱ درصد ۲ ساعت

۱۴.۸ درصد ۳ ساعت

۶.۷ درصد ۴ ساعت

۴ درصد ۵ ساعت و ۴.۷ درصد بیش از ۵ ساعت در هر شبانه روز سیمای ملی را تماشا می کنند.

همچنین۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور سیمای ملی را تماشا نمی کنند.

این نظرسنجی در اسفند ۱۳۹۷ به صورت تلفنی از ۱۲۷۵ نفر از شهروندان کل کشور انجام شده است.