رییس سازمان بازرسی گفت: ماموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت آسیه پناهی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند.

درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از همان ابتدا که مطلع شدیم دادگستری و بازرسی به این موضوع ورود کردند.

درویشیان افزود: در اینکه زمین تصرف شده کاربری اش فضای سبز بوده واوقافی بوده و ساخت و ساز در آن غیر مجاز بوده تردیدی نیست ولی برخوردی که ماموران شهرداری با این خانم و بستگانش داشتند  غیرقابل قبول بوده است و بر اساس بررسی های که ما و دادگستری داشتیم و برای اینکه مقاومت خانم متوفی و بستگانش را بشکنند و مانع تخریب آلونک نشوند از اسپری فلفلی غیر مجار استفاده کردند و بر همین عنوان تحت تعقیب دادگستری قرار گرفتند و قرار برای آن ها صادر شده است.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این ماموران فاقد دستور قضایی تخریب بودند و البته این ها استناد به دستور داشتن کلی که از سال گذشته که یکی از سرپرستان نواحی دادستان عمومی انقلاب کرمانشاه برای یک سال  هم بوده می کردند که این مجوز صرفا برای جلوگیری بوده نه تحخریب و موارد مشابه را هم درخواست کردیم بازرسی استان پیگیری کنند.