کترین و شاهزاده ویلیام.

کترین و شاهزاده ویلیام.
دنیئل کریگ و ریچل وایس هنرپیشگان آمریکایی.

دنیئل کریگ و ریچل وایس هنرپیشگان آمریکایی.
یلنا ایسینبایووا قهرمان دوباره المپیک در پرش ارتفاع از روسیه.

یلنا ایسینبایووا قهرمان دوباره المپیک در پرش ارتفاع از روسیه.
کریستن دانست هنرپیشه آمریکایی.

کریستن دانست هنرپیشه آمریکایی.
یوا لونگوریا هنرپیشه آمریکایی.

یوا لونگوریا هنرپیشه آمریکایی.
کریسی تایگن مدل آمریکایی.

کریسی تایگن مدل آمریکایی.