این اقدام مورد اعتراض برخی قرار گرفته و گفتند: با وجود خبرنگاران مرد در این رسانه ملی چه لزومی دارد یک زن به عنوان خبرنگار با حضور در استخر مردانه آن‌هم زمانی که افرادی در آن مشغول شنا هستند اقدام به تهیه گزارش کند؟