به گزارش امین، حمـزه ای بـه اسـتناد مصوبـات چهـل و پنجمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا، تشـریح کـرد: مـوارد مقـرر در قانـون مالیات هـای مسـتقیم و قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای مهلـت زمانـی اعتراض بـه اوراق مالیاتی که آخریـن مهلت آن از تاریخ اول آذرماه تا به اول بهمن ماه سال جاری باشـد، و نیـز احـکام اجرای مـاده (۲۳۸) قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و مـاده ۲۹ قانـون ارزش افـزوده بـرای مـدت مذکـور ، بـه مـدت یـک و نیـم مـاه تمدیـد می شـود.
وی افـزود: بخشـودگی جرایـم پرداخـت نشـده بدهـی مالیـات و عـوارض قانـون موسـوم بـه تجمیـع عـوارض مصـوب ۱۳۸۱٫۱۰٫۲۲ بـه شـرط پرداخت اصـل مالیات و عـوارض از اول آذر مـاه تـا پایـان سـال ۱۳۹۹ تمدیـد مـی شـود.
مدیـر کل امـور مالیاتـی از تمدیـد یـک ماهـه مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـوم و چهـارم سـال ۱۳۹۹ و سـر رسـید پرداخـت مالیـات آن بـرای کلیـه مودیـان مالیاتـی اشاره کرد و گفت: صـدور یا تجدیـد پروانه کسـب یا کار اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده (۱۸۶) قانـون مالیات های مسـتقیم تـا پایـان سـال ۱۳۹۹ نیاز بـه اخذ گواهـی پرداخت یا ترتیـب پرداخـت بدهـی مالیاتـی نخواهد داشـت.
حمزه‌ای تصریـح کـرد: کلیـه عملیـات اجرایی موضـوع فصل نهـم از باب چهـارم قانون مالیات های مسـتقیم (وصول مالیات) تا اول بهمن ماه سالجاری بـرای اشـخاص حقیقی موقوف الاجرا می شـود . و آخریـن مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات عملکـرد اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده (۱۱۰) قانـون مالیـات های مسـتقیم که در بـازه زمانـی اول آذرماه تا اول بهمن ماه باشـد ، تـا تاریـخ ۳۰بهمن ۹۹ تمدیـد می شـود.
وی در خاتمـه گفـت: مهلـت ارائـه صورت های مالی حسابرسـی شـده توسـط سـازمان حسابرسـی یا موسسـات حسابرسی عضو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران موضـوع مـاده (۲۷۲) قانـون مالیـات هـای مسـتقیم بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه در اجـرای مقـررات مـاده مذکـور ملـزم بـه ارائـه ی صـورت هـای مالـی حسابرسـی شـده مـی باشـند حداکثـر تـا تاریـخ ۳۰بهمن ماه سال ۹۹ تمدیـد مـی شـود.

  • منبع خبر : روابط عمومی