به گزارش امین، دستگاه های اجرایی برتر در سال ۹۸، در جشنواره شهید رجایی ( برگزیدگان عرصه خدمت ) با حضور احمد حسین زادگان، مقام عالی دولت در استان و مدیران و مسئولین استانی با اهداء لوح تقدیر، تجلیل شدند.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن تجلیل5-1000x667.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن تجلیل7-1000x667.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن تجلیل10.jpg است

گفتنی است، در این جشنواره از دستگاههای اجرایی برتر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی قدردانی شد.