به گزارش امین از مازندران نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، حسین منصوریان، بابیان اینکه ظرفیت واحدهای دانشگاهی مازندران از نظرامکانات آزمایشگاهی وکارگاهی چشمگیراست، گفت: استفاده از داشته های علمی درجهت ارتباط با صنایع و بکارگیری امکانات موجود از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، پیدا کردن زبان وارتباط مشترک بین صنعت ودانشگاه در زمینه تولید علم وبکارگیری امکانات مورد نیازوتعمق دراستفاده از ظرفیت ها برای رفع مشکلات جامعه را هدف اصلی این تفاهم نامه دانست ومطرح کرد، امکانات دانشگاه مانند کارگاه ها وآزمایشگاه متعلق به جامعه و مردم است،ورسالت دانشگاه بایستی در جهت ارتباط با مردم و نهاد های مردمی باشد.

منصوریان اهمیت دادن به پایان نامه های کاربردی ارشد ودکتری درجهت تولیدعلم را پایه واساس ارتباط با صنعت دانست وعنوان کرد،۱۴ واحد دانشگاهی مازندران این آماد گی رادارند تا با معرفی دانشجویان واساتید وپایان نامه های کاربردی به جامعه صنعتی مازندران در جهت رفع مشکلات استان همکاری لازم را داشته باشد.

همچنین، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از نظر امکانات کارگاهی وآزمایشگاهی از جایگاه خوبی برخورداراست، اظهارکرد: استفاده از داشته های علمی وفضای آموزشی دانشگاه و همکاری مشترک وفی مابین به منظور بهره برداری از توانمندیی ها وظرفیت های بالقوه با تأمین نیازهای آموزشی وپژوهشی  به نفع طرفین است.

شهابی ایجاد ارتباط عملی از طریق برگزاری دوره های آموزشی،کارآموزی سمینارهای علمی واجرای پروژه های تحقیقاتی را از اهداف مشترک دانست وگفت شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای اهداف خود با تشکیل کمیته مشترک با شرح وظایف محوله وتشکیل جلسات به منظوربرنامه ریزی برای اجرای مفاد تفاهم نامه از طریق ارتباط با دانشگاه برانجام  فعالیت های مورد توافق هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.

بر پایه این گزارش، دراین تفاهم نامه مواردی ازجمله ،تعریف واجرای پروژه های کاری مشترک،تأمین نیاز مندی های آموزشی ، پژوهشی و فن آورانه شرکت توزیع برق ودانشگاه،تألیف وترجمه کتاب های مورد نیاز،پایش عناوین تحقیقاتی مرتبط با صتعت برق جهت پایان نامه های تحصیلی (کارشناسی ارشد ودکتری)،مشاوره، داوری وناظر در زمینه تهیه واجرای طرح ها وپروژه های فنی، اقتصادی ،بهره مندی از دانش وتکنولوژی تولید شده در دانشگاه (اختراع،نوآوری )چاپ فصل نامه الکترونیکی علمی-کاربردی مرتبط با صنعت برق مورد توافق قرارگرفت .