تصاویر زیر شامل اصل و ترجمه اسناد منتشر شده توسط وزارت اطلاعات از مکاتبات سری گروه تروریستی حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی است: