العرب با اشاره به پیشتازی اپوزیسیون در انتخابات شهرداری ها نوشت: تحلیلگران بعید نمی دانند که نتایج غافل گیر کننده ای برای حزب عدالت و توسعه رقم بخورد که باعث نگرانی اردوغان شود. حزب عدالت و توسعه بر اغلب شهرهای ترکیه حاکمیت دارد، در حالی که با احزاب معارضی در ازمیر، اضنه، بورسه، استانبول و آنکارا نیز مواجه است و دو شهر آخر برای بقای حزب حاکم در اوج قدرت و نفوذ، ضروری هستند.

به گزارش امین، در ادامه این مطلب آمده است: این انتخابات برای حزب حاکم، اهمیت زیادی دارد و اردوغان اعتبار استراتژیکی برای آن قائل شده است. ۵۷ میلیون نفر برای انتخاب شهردار و اعضای مجلس رأی می دهند و کارشناسان این انتخابات را محکی برای میزان محبوبیت اردوغان می دانند؛ چرا که این اولین انتخاباتی است که پس از تغییر قانون که بر قدرت رئیس جمهور در ترکیه افزود، برگزار می شود.

اردوغان نگران آن است که شرایط اقتصادی در ترکیه بر کمیته منتخب منسوب به حزب عدالت و توسعه تاثیر بگذارد و این مساله منجر به ضربه به حزب در برخی جهات و مناطق در کشور شود.

شکست حزب عدالت و توسعه در شهرهای اصلی مانند استانبول و آنکارا بر مشروعیت سیاسی این حزب و حکومت آن، و همچنین محبوبیت و جایگاه اردوغان در رأس دولت ترکیه بیفزاید.

به عقیده تحلیلگران، پیروزی اپوزیسیون در استانبول، ضربه سنگینی به اردوغان و حزب حاکم او وارد می کند؛ به این دلیل که اردوغان به صراحت گفته است:«در صورتی که استانبول را از دست دهیم، ترکیه را از دست می دهیم».

در همین رابطه، نگرانی اردوغان وی را بر آن داشت تا از زبان تهدید علیه اپوزیسیون استفاده کند و هر یک از رهبران حزب ملی جمهوری، کمال اوغلو و رهبر حزب الخیر، میرال اکشینار را متهم کند. رئیس جمهور ترکیه تصریح کرده است که به مخالفان درس لازم را می دهد و پس از انتخابات، به پارلمان و دادگاه مراجعه خواهد کرد.