روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

حواشی قتل رومینا گویا به این زودی ها از ساحت اجتماعی ایران رخت نخواهد بست. حادثه قتل رومینا و پی آمد آن انتشار اخباری با همین مضمون که در روزهای گذشته به شائبه دار بودن آن اشاره کردیم، مباحث جدیدی را در فضای اجتماعی به وجود آورد.
در همین راستا دو اظهار نظر جنجالی که اولی مربوط به فائزه هاشمی فرزند مرحوم هاشمی بود و دیگری معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، خصوصا مورد دوم چالش هایی را به وجود آورد. ابتکار در آخرین دست از ابتکارات خود تلنگری هم به مسائل فقهی و قرآنی زد و با جمله اینکه برخی میگویند پدر بر فرزندانش حق مالکیت دارد، برداشت فقهی است و بر اساس ایات قرآنی نیست، خود را در قامت یک کارشناس مسائل فقهی جا زد! این روزها در کنار کاربران فضای مجازی و جماعت اناث برخی از صاحب منصبان زن نیز در باب محدود کردن دامنه ولایت پدر اظهار فضل نموده اند.
در همین راستا پرداختن به برخی نکات مبهم این موضوع به نظر برای تنویر افکار عمومی خالی از لطف نخواهد بود.
اولا گله اصلی از کارشناسان علوم دینی و علمای صاحب تخصص در امور فقهی است که در این بلبشوی اجتماعی رای به سکوت دادهاند و دریغ از اظهار نظری در این رابطه! با این که بخش قابل توجهی از برنامه های صداوسیما در اختیار آقایان علماست، یک بار برای روشنگری در این رابطه سخن نگفتهاند تا امثال ابتکار خود را به عنوان کارشناس این حوزه جا بزند و فتوا صادر کند!
از سویی معاون رییس جمهور به گونهای سخن می گوید که گویا جنابشان عمری در مسائل دینی تحقیق و تحصیل کرده و جزو مراجع تقلید است. این که اظهارات ایشان به چه میزان سندیت دارد را علمای دینی که فعلا میدان را به یاوه گویان سپرده اند، باید نظر دهند ولی با همین اطلاعات اندک فقهی و قرآنی هم هر مسلمانی میتواند ولایت پدر بر فرزند را از آیات کلام الله مجید استنباط نماید.
چه لزومی دارد که یک معاون رییس جمهور که سواد و تخصص فقهی ندارد و قرآن شناس نیست، اظهار نظر فقهی نماید. ثانیا مسائلی از این دست و مطرح کردن شائبه های این چنینی را اقلا در این شرایط خاص حسن نیت نمی دانیم و ازآن بوی پوپولیسم به مشام میرسد. ابتکار اگر قصد کاندیداتوری هم داشته باشد، ترفند خوبی برای جلب نظر جماعت نسوان انتخاب نکرده و بافت مذهبی جامعه ما و قاطبه زنان این مرز و بوم همچنان معتقد به اصل ولایت پدر بر فرزند هستند و هل دادن جامعه به سمت چالش هایی از این دست نه خیرخواهانه است و نه دردی از درد جامعه دوا خواهد کرد.
قتل رومینا این روزها پیراهن عثمانی در دست برخی شده است که نه سواد دینی کافی دارند و نه درک درستی از جامعه غرب! گو اینکه در دموکرات ترین کشورهای دنیا هم تا زمانی که بر دادگاه صالحه محرز نشود، پدر ولی فرزند محسوب میشود. این گونه مسائل جز ایجاد تردید در نسل جوان نسبت به بدیهیات دینی و عرف جامعه نبوده و از رییس جمهور که خود یک روحانی است بعید بود که واکنشی در این باب نداشته است. بهتر است دوستان مسئول هر کدام به میزان سواد و تخصصی که دارند سخن بگویند و خنده دار است که معاون رییس جمهور یک نظام اسلامی بدیهی ترین اصول قرآنی را نادیده می گیرد.
ولایت پدر بر فرزند تنها تصمیم گیری در باب آینده او نبوده و بی شمار وظایفی که در دین اسلام بر عهده سرپرست خانواده نهاده شده و چه زحماتی که برای به عرصه رساندن یک فرزند صورت نمی گیرد. جهت اطلاع این بزرگوار باید عرض کنیم که کسی از بابت سکوت کردن ایشان در مسائل غیر تخصصی ناراحت نخواهد شد و شما همان ابتکار باشی کافی است و ابتکارات فقهی بماند برای اهلش!